Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR
1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved bestilling af online KLS-system, betaling af første faktura, ved at anvende applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, de til enhver tid gældende abonnementsvilkår findes på www.johnnybendsen.dk, og gælder mellem Johnny Bendsen, CVR-nummer 37311189, Gartnerhøj 23, 5700 Svendborg (herefter “Johnny Bendsen”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING
2.1 Abonnementet træder i kraft ved modtaget betaling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med vilkårene i pkt. 5.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af en aftale periode (Måned, kvartal eller år). Herefter faktureres forud, medmindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.

2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE
3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende KLS-systemet (herefter under et: “Applikationen”), det stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log in detaljer.

3.3 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.4 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Johnny Bendsens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3.5 Abonnementet inkluderer telefonisk support på ad hoc spørgsmål, årlig opdatering af Kundens KLS-system enten ved online møde, eller møde hos Kunden i op til 3 timer, tidsforbrug herudover faktureres efter aftale til den til enhver tid gældende timepris hos Johnny Bendsen, ved møde hos Kunden faktureres kørsel særskilt og er ikke en del af abonnementet.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Betalingsbetingelser for første faktura er netto kontant. Efterfølgende betalinger er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, spærres adgang til Applikationen.

4.2.2 Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Johnny Bendsen forinden har ophævet abonnementet, i henhold til pkt. 5.2.

4.2.3. Ved genåbning af adgang til Applikationen har Johnny Bendsen ret til et gebyr på 150,00 DKK.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Johnny Bendsen.

5. OPHØR
5.1 Kunden kan opsige abonnementet, ved skriftlig henvendelse til Johnny Bendsen på mail. Abonnementet er uopsigeligt de første 12 måneder. Herefter kan abonnementet opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kvartal

5.2 Johnny Bendsen kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af en måned, eller ophæve uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA
6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen, og Kunden accepterer, at eksport af data skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller opsiges af Kunden, skal Johnny Bendsen, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, til eksport af data.

6.2 Johnny Bendsen forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Johnny Bendsen har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.3 Johnny Bendsen er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.

6.4 Johnny Bendsen kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Johnny Bendsen vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

6.5 Kunden accepterer, at Johnny Bendsen må benytte deres e-mail til at sende nyheder og informationer om produktet.

7. DRIFTSSTABILITET
7.1 Johnny Bendsen tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Johnny Bendsen kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Johnny Bendsen fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Johnny Bendsen at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER
8.1 Johnny Bendsen er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Johnny Bendsen er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Johnny Bendsen. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Johnny Bendsen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Johnny Bendsen meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Johnny Bendsen immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Johnny Bendsen, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Johnny Bendsen forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE
10.1 Johnny Bendsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at Johnny Bendsen er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. JOHNNY BENDSEN ANSVAR
11.1 Johnny Bendsen fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Johnny Bendsen er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Johnny Bendsen kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Johnny Bendsen ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for
mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Johnny Bendsen samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde minimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Johnny Bendsen for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Johnny Bendsen mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED
12.1 Johnny Bendsen behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

12.2 Johnny Bendsen har tavshedspligt om alle informationer, Johnny Bendsen måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Johnny Bendsen har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Johnny Bendsen er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.3 Johnny Bendsen har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

12.4 Johnny Bendsen giver på Kundens anmodning – og mod betaling af Johnny Bendsen til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

12.5 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Johnny Bendsen, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Johnny Bendsen behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Johnny Bendsen for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. VILKÅRSÆNDRINGER
13.1 Johnny Bendsen er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Johnny Bendsen hjemmeside. Johnny Bendsen tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER
14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Svendborg.

15. GYLDIGHED
15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 01-02-2021 og erstatter tidligere vilkår.

Bedste hilsen
Kundeservice Johnny Bendsen